Zmiana opcji w polu select w jQuery

Poniższy snippet podmienia opcje w polu select na nowe.

var newOptions = {"Option 1": "value1",
  "Option 2": "value2",
  "Option 3": "value3"
};

var $el = $("#selectId");
$el.empty();
$.each(newOptions, function(key, value) {
  $el.append($("<option></option>")
     .attr("value", value).text(key));
});
Używamy metody empty() aby usunąć wszystkie tagi option z selecta. Aby usunąć wszystkie opcje oprócz pierwszej, możesz użyć selektora :gt, aby pobrać wszystkie elementy opcji z indeksem większym od zera i usunąć je.
$('#selectId option:gt(0)').remove();