Transakcje PDO PHP

Jest to tutorial dotyczący korzystania z transakcji za pomocą PDO w PHP. Transakcje są przydatne wtedy gdy chcemy wykonać wiele powiązanych ze sobą zapytań. W niektórych scenariuszach możesz chcieć upewnić się, że wszystkie kwerendy zostały pomyślnie wykonane przed zatwierdzeniem zmian w bazie danych. Na przykład: Drugie zapytanie nie powinno zostać wykonane, jeśli pierwsze zapytanie zakończy się niepowodzeniem.

<?php
 
/**
 * Connect to MySQL and instantiate the PDO object.
 * Set the error mode to throw exceptions and disable emulated prepared statements.
 */
$pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=nazwa_bazy', 'user', 'pass', array(
  PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
  PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false
));
 

$userId = 1;
$amount = 100;
 
 
//We start our transaction.
$pdo->beginTransaction();

try{
 
  //Query 1: Attempt to insert the payment record into our database.
  $sql = "INSERT INTO payments (user_id, amount) VALUES (:user_id, :amount)";
  $stmt = $pdo->prepare($sql);
  $stmt->execute(array(
      ':user_id' => $userId, 
      ':amount' => $amount,
    )
  );
  
  //Query 2: Attempt to update the user's profile.
  $sql = "UPDATE users SET paymentsum = paymentsum + :amount WHERE id = :user_id";
  $stmt = $pdo->prepare($sql);
  $stmt->execute(array(
      ':amount' => $amount, 
      ':user_id' => $userId
    )
  );
  
  //We've got this far without an exception, so commit the changes.
  $pdo->commit();
  
} 
//Our catch block will handle any exceptions that are thrown.
catch(Exception $e){
  //An exception has occured, which means that one of our database queries
  //failed.
  //Print out the error message.
  echo $e->getMessage();
  //Rollback the transaction.
  $pdo->rollBack();
}