Program odtwarzający audio w Phonegap

W tutorialu stworzymy prosty odtwarzacz audio. Wykorzystam tym razem jQuery Mobile, aby nie zaprzątać sobie głowy interfejsem użytkownika. Będziemy wykorzystywać obiekt Media oraz w późniejszym etapie również File.

Utwórzmy zatem w Eclipse nowy projekt Phonegap (tak jak poprzednio). Jedyną różnicą jest to, że tym razem zaznaczamy "Include jQuery Mobile in project" oraz wybieramy "use built-in jquery mobile". Nowy projekt z jquery mobile Do wygenerowanego kodu dodajemy linie załączające jquery mobile. Samo jquery mobile powinno zostać automatycznie umieszczone w katalogu assets/www/jquery.mobile projektu. Usuwamy też wygenerowany kod z ostatniego znacznika script i z sekcji body. Tworzymy i załączamy do strony nowy plik player.js, w którym znajdować się będzie cała logika aplikacji.
<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta name="viewport" content="width=320; user-scalable=no" />
  <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>Simple Audio Player</title>
		<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile/jquery.mobile-1.1.0.css" type="text/css">
   <script type="text/javascript" src="jquery.mobile/jquery-1.7.2.min"></script>
   <script type="text/javascript" src="jquery.mobile/jquery.mobile-1.1.0.js"></script>
	 <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="cordova.js"></script>
	 <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="player.js"></script> 
 </head>
 <body>
  
 </body>
</html>
Kod html, którego będziemy używać wygląda następująco. Po więcej informacji na temat użytej składni odsyłam na stronę jQuery Mobile.
<body>
  <div data-role="page" id="page">
  	<div data-role="header" data-nobackbtn="true">
  	<h1>Simple Audio Player</h1>
  </div> 
  <div data-role="content" id="content-manual">
  
    <div data-role="button" id="play">Play</div>
    <div data-role="button" id="pause">Pause</div>
    <div data-role="button" id="stop">Stop</div>  
  
    <div class="ui-grid-a">
      <div class="ui-block-a">Current: <span id="position">0 sec</span></div>
      <div class="ui-block-b">Total: <span id="duration">0</span> sec</div>
    </div>

  </div>
  </div>
 </body>
Javascript zawarty w pliku player.js jest zaczerpnięty z dokumentacji phonegap.
// Audio player
var audio_file = null;
var mediaTimer = null;
// duration of media
var dur = -1;
// need to know when paused or not
var is_paused = false;

//set audio position on page
function setAudioPosition(position) {
  $("#position").html(position + " sec");
}

//onSuccess callback
function onSuccess() {
  setAudioPosition(dur);
  clearInterval(mediaTimer);
  mediaTimer = null;
  if(audio_file !== null) audio_file.release();
  audio_file = null;
  is_paused = false;
  dur = -1;
}

//onError callback 
function onError(error) {
  alert('code: '  + error.code  + '\n' + 'message: ' + error.message + '\n');
  clearInterval(mediaTimer);
  mediaTimer = null;
  audio_file = null;
  is_paused = false;
  setAudioPosition("0");
}

function playAudio(src) {
  if (audio_file === null) {
    $("#dur").html("0");
    $("#position").html("Loading...");
    
    // Create Media object from src
    audio_file = new Media(src, onSuccess, onError);    
    // Play audio
    audio_file.play();
  } else {
    if (is_paused) {
      is_paused = false;
      audio_file.play();
    }
  }

  // Update audio_file position every second
  if (mediaTimer === null) {
    mediaTimer = setInterval(function() {
      audio_file.getCurrentPosition(
          // success callback
          function(position) {
            if (position > -1) {
              setAudioPosition(Math.round(position));
              if (dur <= 0) {
                dur = audio_file.getDuration();               
                if (dur > 0) {
                  dur = Math.round(dur);
                  $("#duration").html(dur);
                }
              }                           
            }
          },
          // error callback
          function(e) {
            alert("Error getting pos=" + e);
          }
      );
    }, 1000);
  }
}

//Pause audio
function pauseAudio() {
  if (is_paused) return;
  if (audio_file) {
    is_paused = true;
    audio_file.pause();
  }
}

//Stop audio
function stopAudio() {
  if (audio_file) {
    audio_file.stop();
    audio_file.release();
    audio_file = null;
  }
  if (mediaTimer) {
    clearInterval(mediaTimer);
    mediaTimer = null;
  }
  is_paused = false;
  dur = 0;
}

$('#page').live('pageinit',function() {

  $("#play").on('tap', function() {  
    var src = 'http://designconcept.webdev20.pl/arts/audiovisual_media_queries/music/fl1.mp3';
    
    // local (on device): copy file to project's /assets folder:
    //var src = '/android_asset/fl1.mp3';
    
    playAudio(src);
  });

  $("#pause").on('tap', function() {
    pauseAudio();
  });
  
  $("#stop").on('tap', function() {
    stopAudio();
  });
});
Rozbudujemy teraz odtwarzacz o listę plików muzycznych na urządzeniu. Po kliknięciu na nazwę pliku rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Wykorzystamy do tego File. Dodatkowy kod javascript w pliku to
var files_arr = [], extensions = ['.mp3', '.ogg', '.wav', '.m4a'];
function getFiles(path, recursive, level) {
  if(level === undefined) {
    level = 0;
	}
  var directoryEntry = new DirectoryEntry('', path);
  if(!directoryEntry.isDirectory) {
    return null;
  }
  var directoryReader = directoryEntry.createReader();
  directoryReader.readEntries(
    function(entries) {
     var ext;
     for(var i = 0; i < entries.length; i++) {
       if(entries[i].name === '.')
        continue;
       ext = entries[i].name.substring(entries[i].name.lastIndexOf('.'));
       if(entries[i].isDirectory === true && recursive === true)
        getFiles(entries[i].fullPath, recursive, ++level);
       else if(entries[i].isFile === true && $.inArray(ext, extensions) >= 0)
       {
      	app_name = entries[i].name;
      	app_fullpath = entries[i].fullPath;
      	files_arr.push({'app_name':app_name, 'app_fullpath':app_fullpath});
       }
     }
    },
    function(error) {
     console.log('Unable to read the directory. Error code: ' + error.code);
    }
  );
}
function fileslist() {
	window.requestFileSystem(
	 LocalFileSystem.PERSISTENT,
	 0,
	 function(fileSystem){
	  var root = fileSystem.root;
	  files_arr = [];
	  getFiles(root.fullPath, true);
	 },
	 function(error){
	  alert('File System Error: ' + error.code);
	 }
	 );
}
//Wait for device API libraries to load
document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, false);

// device APIs are available
function onDeviceReady() {
	fileslist();
	var $ul = $('#files');
	for(var i=0; i<files_arr.length;i++) {
		$ul.append('<li><a href="#" data-src="'+files_arr[i].app_fullpath+'">'+files_arr[i].app_name+'</a></li>');
	}
	$('#files').listview('refresh');
	$('#files li a').on('click', function() {
		playAudio($(this).data('src'));
		return false;
	});
}
Natomiast w pliku index.html wystarczy dopisać do diva o id content:
<ul id="files" data-role="listview" data-inset="true">
</ul>
W liście tej będziemy wyświetlać nazwy plików muzycznych z urządzenia. Ważne jest aby wszelkie działania wykonywać jeśli api są już załadowane i urządzenie jest gotowe czyli w zdarzeniu deviceready. Funkcja getFiles rekursywnie przechodzi przez podkatalogi podanej ścieżki i zapisuje nazwy oraz ścieżki do plików muzycznych w tablicy. Po zapisaniu wszystkich plików dodajemy je do naszej listy ul i ją odświeżamy. Ponadto do każdego elementu a listy dodajemy zdarzenie click wywołujące odtwarzanie utworu dla określonej ścieżki. Pliki index.html i player.js można pobrać stąd. Simple Audio Player w emulatorze Dodatkowe wskazówki i materiały:
Debugowanie aplikacji
Jeśli chcemy testować działania na systemie plików na emulatorze musimy wgrać jakieś pliki do katalogu storage/sdcard emulatora. W tym celu należy uruchomić emulator. Przejść na perspektywę DDMS w Eclipse (Window > Open Perspective > DDMS). Potem wejść na zakładkę File Explorer i dodać do katalogu storage/sdcard jakieś pliki z dysku. W tym celu zaznaczamy katalog sdcard i klikamy ikonę "Push a file onto the device". DDMS File Explorer Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Phonegap i Androida polecam zapoznanie się z ebookiem Phonegap dla Androida od podstaw.