Modyfikacja pliku pdf w php

Tym razem zajmiemy się modyfikacją pliku pdf w php. Chcemy dopisać do istniejącego pliku pdf jakiś tekst w stopce i zapisać go pod nową nazwą. Czego potrzebujemy?

Zakładając, że rozpakujemy powyższe biblioteki do tego samego katalogu co nasz skrypt. Poniższy listing zawiera kod naszego skryptu.
require_once('fpdf/fpdf.php');
require_once('fpdi/fpdi.php');

$pdf =& new FPDI();
$pdf->AddPage();

$pagecount = $pdf->setSourceFile("moj1.pdf");

$tpl = $pdf->importPage($i);
$pdf->useTemplate($tpl);

$pdf->SetY(-15);
$pdf->SetFont('Arial','I',8);
$pdf->Cell(0, 10, "Hello", 0, 0, 'C');

$pdf->Output("moj2.pdf", "F");
W skrócie: skrypt dopisuje tekst "Hello" do pdf-a moj1.pdf i zwraca zmodyfikowany pdf jako moj2.pdf.