Linux usuwanie plików starszych niż n dni

Poniższe polecenie usunie z katalogu wszystkie pliki starsze niż 5 dni.

find /sciezka/do/katalogu* -mtime +5 -exec rm {} \;