Drupal 8 - dodanie tabeli do bazy danych w module

Kolejny artykuł z cyklu tworzenia modułów do Drupala. Tym razem pokażę jak we własnym module dodać tabelę do bazy danych. Należy utworzyć plik my_module.install w katalogu głównym modułu. W celu utworzenia własnej tabeli potrzebujesz przynajmniej metody hook_schema() w pliku my_module.install. również używamy poniżej hook_install(), która jest wywoływana po hook_schema(), aby dodać kilka przykładowych rekordów do naszej tabeli mymodule_managers.

<?php
/**
 * hook_schema()
 */
function my_module_schema() {

 $schema['mymodule_managers'] = array(
  'description' => 'Store managers',
  'fields' => array(
   'pid' => array(
    'type' => 'serial',
    'not null' => TRUE,
    'description' => 'Primary Key: Unique manager ID.',
   ),
   'uid' => array(
    'type' => 'int',
    'not null' => TRUE,
    'default' => 0,
    'description' => "Creator user's {users}.uid",
   ),
   'name' => array(
    'type' => 'varchar',
    'length' => 255,
    'not null' => TRUE,
    'default' => '',
    'description' => 'Name of the manager.',
   ),
   'age' => array(
    'type' => 'int',
    'not null' => TRUE,
    'default' => 0,
    'size' => 'tiny',
    'description' => 'The age of the manager in years.',
   ),
  ),
  'primary key' => array('pid'),
  'indexes' => array(
   'name' => array('name'),
   'age' => array('age'),
  ),
 );
 return $schema;
}

/**
 * hook_install()
 */
function my_module_install() {
 $values = [
  [
   'name' => 'Paul',
   'age' => 30,
   'uid' => 1,
  ],
  [
   'name' => 'Jan',
   'age' => 40,
   'uid' => 1,
  ],
 ];
 $database = \Drupal::database();
 $query = $database->insert('mymodule_managers')->fields(['name', 'age', 'uid']);
 foreach ($values as $m) {
  $query->values($m);
 }
 $query->execute();

}
Tabela jest tworzona w momencie instalacji modułu. Natomiast podczas deinstalacji jest usuwana.